Програма з біології на базі основної школи

На іспиті а біології вступник до вищого навчального закла­ду повинен виявити:

а) знання найголовніших понять, закономірностей і зако­нів, що стосуються будови, життя і розвитку рослинного, тва­ринного і людського організмів, розвитку живої природи;

б) знання будови, життя рослин, тварин, грибів, прокаріо­тів і людини, основних груп рослин і класифікації тварин;

в) уміння обрунтовувати висновки, оперувати поняттями при поясненні явищ природи з наведенням прикладів із прак­тики сільськогосподарського і промислового виробництва, охо­рони здоров'я тощо.

Вступ до біології

Біологія — наука про живу природу. Місце біології в сис­темі- природничих наук. Різноманітність живих організмів. Основні царства живої природи: Дроб'янки, Рослини, Гри­би, Тварини.

Рослинний світ — складова частина природи, його різно­манітність. Ботаніка — наука про рослинний світ. Роль рос­лин у природі, значення в житті людини, господарстві. Охо­рона живої природи.

Рослини

Поняття про вегетативні та генеративні органи рослини.

Корінь і його функції. Види коренів. Типи (стрижнева і ми­чкувата) кореневих систем та їх утворення. Зовнішня і внутрі­шня будова кореня. Зони кореня. Ріст кореня. Поглинання води і мінеральних речовин. Добрива. Ґрунт, його значення для життя рослин. Видозміни коренів.

Пагін. Брунька — зачатковий пагін, її будова. Бруньки лист­кові та квіткові, їх будова та розташування на стеблі. Розвиток пагона із бруньки. Ріст стебла в довжину, галуження. Внутрі­шня будова стебла деревної породи у зв'язку з його функціями.

Ріст стебла в товщину. Утворення річних кілець. Пересу­вання мінеральних та органічних речовин по стеблу.

Видозмінені пагони: кореневище, бульба, цибулина. їх бу­дова. Біологічне та народногосподарське значення.

Листок — бічна частина пагона. Зовнішня будова листка. Жилкування. Листки прості і складні. Розміщення листків на стеблі. Особливості мікроскопічної будови листка в зв'язку з його функціями: покривна тканина (шкірка, продихи), основ­на і провідна тканини листка, випаровування води листками. Видозміни листків. Листопад.

Вегетативне розмноження рослин у природі і рослинництві (видозміненими пагонами, живцями, відводками, поділом кущів, щепленням). Біологічне і народногосподарське значення вегетативного розмноження.

Квітка, плід, насінина. Квітка — орган насіннєвого розмно­ження рослин. Будова оцвітини, тичинки, маточки. Квітки одно-, двостатеві. Одно- та дводомні рослини. Суцвіття та їх біологічне значення. Запилення (самозапилення, перехресне запилення). Штучне запилення. Утворення насіння і плодів. Типи плодів. Будова насіння (на прикладі одно- і двосім'ядо­льних рослин).

Умови проростання насіння. Живлення і ріст проростка. Агротехніка висівання насіння і вирощування рослин.

Значення квітки, насінини та плоду в природі і житті людини.

Поняття про систематику рослин. Поняття про таксономі*-чні категорії: вид, рід, родина, клас, відділ, царство. Рослинні угруповання. Поняття про науку екологію. Екологічні факто­ри неживої і живої природи.

Основні групи рослин. Покритонасінні. Особливості будови та життєдіяльності квіткових рослин. Різноманітність. Клас дво­сім'ядольні рослини. Родини: хрестоцвгщі (капустяні), розо-цвітні, бобові, пасльонові, складноцвітні ^айстрові). Клас од­носім'ядольні рослини. Родини лілійні, злакові. Характерні ознаки рослин названих родин, їх біологічні особливості та народногосподарське значення.

Голонасінні. Будова і розмноження голонасінних (на при­кладі Сосни). Різноманітність хвойних, їх значення в природі, народному господарстві.

Папороті. Хвощі. Плауни. Будова і розмноження, їх роль у природі і житті людини.

Мохи. Будова і розмноження мохів (на прикладі зозулино­го льону). Сфагнум. Утворення торфу.

Водорості. Будова і життєдіяльність одноклітинних (на прикладі хламідомонади) і нитчастих (на прикладі улотрик-са) водоростей. Роль водоростей у природі та народному гос­подарстві.

Бактерії. Будова і життєдіяльність бактерій. Розмноження бактерій. Розповсюдження бактерій у повітрі, грунті, воді, живих організмах. Роль бактерій у природі, медицині, сільсь­кому господарстві і промисловості. Хвороботворні бактерії та боротьба з ними.

Гриби. Загальна характеристика грибів. Шапкові гриби, їх бу­дова, живлення, симбіоз з рослинами.

Цвільові гриби. Мукор. Пеніцил, його використання для отри­мання антибіотиків. Дріжджі.

Гриби-паразити, які викликають хвороби? рослин.

Роль грибів у природі і народному госпбііарстві.

Лишайники. Будова. Живлення. Розмноження. Роль лишай­ників у природі і господарстві.

Тварини

Тваринний світ — складова частина природи. Подібність і відмінність тварин, рослин і грибів; місце тварин у природі.

Систематика тварин (завдання систематики, таксономічні категорії, основні принципи класифікації тварин). Основні систематичні групи тварин.

Одноклітинні тварини. Загальна характеристика одноклітин­них, особливості їх будови і життєдіяльності.

Амеба. Пересування, живлення, дихання, виділення. Роз­множення. Утворення цисти.

Евглена зелена. Особливості живлення.

Інфузорія-туфелька. Будова, основні процеси життєдіяльності. Подразливість.

Кишковопорожнинні. Загальна характеристика типу. Гідра. Зовнішня і внутрішня будова. Типи клітин. Променева симе­трія. Двошаровість. Нервова система. Живлення. Регенерація. Розмноження.

Різноманітність морських кишковопорожнинних (корали, медузи), їх значення.

Плоскі черви. Загальна характеристика типу. Особливості будови і життєдіяльності на прикладі планарії білої. Парази­тичні плоскі черви. Представники та їх життєві цикли.

Круглі черви. Загальна характеристика типу. Аскарида людсь­ка, її будова та життєдіяльність. Цикл розвитку. Розмноження.

Пристосованість червів до паразитизму та способи запобі­гання зараженню.

Кільчасті черви. Загальна характеристика типу. Зовнішня і внутрішня будова та життєдіяльність дощового черв'яка. Роз­множення. Роль дощових черв'яків у ґрунтоутворенні.

Молюски. Загальна характеристика типу. Ставковик вели­кий; Беззубка. Зовнішня та внутрішня їх будова та особливо­сті життєдіяльності. Різноманітність молюсків, їх роль у при­роді та значення в житті людини.

Членистоногі. Загальна характеристика типу. Різноманітність. Поділ на класи.

Ракоподібні. Загальна характеристика класу. Особливості бу­дови і життєдіяльності рака річкового. Розмноження.

Павукоподібні. Загальна характеристика класу. Особливості будови та життєдіяльності павука-хрестовика. Кліщі. Зовнішня будова. Значення в природі і житті людини. Заходи по захисту людини від кліщів

Комахи. Загальна характеристика класу. Особливості будови і процесів життєдіяльності комах (на прикладі хруща травневого). Розмноження. Типи розвитку комах. Основні ряди комах: лускокрилі, твердокрилі, двокрилі, перетинчас­токрилі, прямокрилі. Особливості будови та життєдіяльності представників цих рядів комах. Роль і значення комах.

Хордові. Загальна характеристика типу. Клас ланцетники. Особливості будови ланцетника.

Риби. Загальна характеристика групи, поділ на класи Хря­щові і Кісткові. Особливості зовнішньої та внутрішньої будо­ви риби на прикладі окуня річкового. Різноманітність риб (аку­ли, осетрові, кісткові, кистепері). Розмноження, нересті роз­виток. Міграції. Турбота про потомство. Господарське зна­чення риб.

Земноводні. Характеристика класу. Жаба. Особливості зовні­шньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Роз­множення і розвиток. Різноманітність і значення.

Плазуни. Загальна характеристика класу. Ящірка прудка. Осо­бливості її будови і процесів життєдіяльності. Різноманітність сучасних плазунів, їх практичне значення. Походження пла­зунів.;

Птахи. Загальна характеристика класу. Особливості зовніш­ньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності птахів на прикладі голуба. Поведінка птахів. Розмноження і розви­ток птахів. Турбота про потомство. Пристосованість птахів до сезонних явищ у природі (гніздування, кочування, перельоти) і різних умов існування. Роль птахів у природі і житті людини. Птахівництво.

Ссавці. Загальна характеристика класу. Особливості зовніш­ньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності на прикладі собаки свійської. Різноманітність ссавців. Характери­стика основних рядів: Першозвірі, Сумчасті, Комахоїдні, Ру­кокрилі, Гризуни, Хижаки, Ластоногі, Китоподібні, Парно-і Непарнокопитні, Примати. Роль ссавців у природі і житті людини. Сільськогосподарські тварини класу ссавців.

Етапи розвитку тваринного світу. Ускладнення будови та життєдіяльності хребетних у процесі історичного розвитку тва­ринного світу. Взаємозв'язок у розвитку тварин і рослин.

Природні угруповання (на прикладі лісу, водойми). Взає­мозв'язки в природних угрупованнях.

Біологія людини

Її складові частини: анатомія, фізіологія, антропологія, ге­нетика та екологія людини. Гігієна — наука про здоров'я та його збереження. Поняття про здоров'я і хворобу людини.

Організм людини як цілісна біологічна система. Органи, фі­зіологічні та функціональні системи органів. Гомостаз, шляхи його забезпечення. Загальні відомості про нервову, гумораль­ну та імунну регуляції діяльності організму людини. Поняття про подразливість та рефлекс.

Ендокринна система. Роль ендокринної системи в забезпе­ченні життєдіяльності. Загальні уявлення про залози зовніш­ньої, внутрішньої та змішаної секреції. Поняття про гормони, їх хімічну природу та функції. Залози внутрішньої секреції людини та їх функції: гіпофіз, щитоподібна і підшлункова за­лози, наднирники, тимус (вилочкова залоза). Особливості гу­моральної регуляції життєвих функцій організму людини. Мо­жливі порушення секреторної діяльності залоз внутрішньої секреції, їх профілактика.

Нервова система. Основні уявлення про нервову систему, її значення в регуляції та узгодженні функцій організму людини, у взаємодії організму з довкіллям.* Будова та види нейронів. Нерви та нервові вузли. Рефлекторний принцип діяльності нервової системи. Безумовні та умовні рефлекси. Рефлекторна дуга.

Поділ нервової системи; на центральну і периферичну. Бу­дова та функції соматичного та вегетативного відділів нерво­вої системи.

Будова та функції спинного мозку .'Головний мозок, будова та функції його відділів (довгастого мозку, мозочку, середньо­го, проміжного і переднього мозку). Кора великих півкуль та її функції.

Можливі порушення структури та функцій нервової систе­ми, їх профілактика.

Взаємозв'язок нервової і гуморальної регуляції в організмі людини. Поняття про стрес та фактори, які його спричинюють. Опорно-рухова система. Опорно-рухова система людини, її функції та значення. Кісткова та хрящова тканини, зв'язки та сухожилки. Будова, склад, властивості кісток та їх ріст. Типи кісток організму людини. Хрящі. Рухомі, напіврухомі і нерухо­мі з'єднання кісток. Будова та типи суглобів. Скелет окремих відділів людини: голови, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок та їх поясів. Особливості будови скелету людини в зв'язку з пря-моходінням і працею.

М'язи як частина опорно-рухової системи. Особливості бу­дови та функції посмугованих (скелетних) м'язів: їх з'єднання з кістками та шкірою. Роль нервової та гуморальної систем в регуляції діяльності м'язів. Механізми скорочення м'язових клітин. Статична і динамічна робота м'язів, їх втомлюваність та її фізіологічні причини. Основні групи м'язів: голови, шиї, тулуба (грудної клітки, живота, спини), верхніх і нижніх кін­цівок. Регулювання навантаження та відпочинку. Рухова акти­вність і здоров'я. Гіподинамія та запобігання їй. Причини ви­никнення викривлення хребта і розвитку плоскостопості, за­ходи запобігання цим аномаліям. Значення праці, фізичного виховання, заняття спортом та активного відпочинку для пра­вильного формування скелета і розвитку м'язів.

Кров та кровообіг. Склад, функції та значення крові. Плаз­ма крові, її хімічний склад та властивості. Будова і функції еритроцитів, тромбоцитів та лейкоцитів. Групи крові та резус-фактор. Зсідання крові. Правила переливання крові.

Поняття про імунітет. Види імунітету: клітинний та гумо­ральний, вроджений та набутий. Механізми формування іму­нітету. Поняття про антигени та антитіла. Формування імунних реакцій організмів. Можливі причини пригнічення імунної системи. Поняття про імунну пам'ять. Проблема відторгнення чужорідних частин при пересадженні тканин і органів. Штуч­ний імунітет (активний та пасивний). Поняття про вакцини та сироватки і їх роль у профілактиці та лікуванні захворювань.

Будова та робота серця людини. Автоматія серця. Нервова і гуморальна регуляція серцевого циклу.

Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капі­лярів), великого і малого кіл кровообігу. Рух крові по суди­нам, кров'яний тиск в них. Пульс. Нейрогуморальна регуля­ція кровообігу.

Лімфатична система, лімфообіг. Склад, утворення та функ­ції лімфи. Особливості будови лімфатичних вузлів та їх роль. Взаємозв'язок між кров'ю, тканинною рідиною та лімфою.

Система органів дихання. Будова і функції верхніх (носова порожнина, носоглотка, ротоглотка) і нижніх (гортань, тра­хея, бронхи) дихальних шляхів. Будова і функції легень, їх розташування в організмі людини. Альвеоли.

Процеси вдиху і видиху та їх регуляція. Газообмін в легенях. Основні показники активності дихання. Обмін газів в ткани­нах. Нервова і гуморальна регуляція дихання та основні при­чини, які можуть викликати їх порушення.

Система органів травлення та обмін речовин в організмі лю­дини. Значення процесів травлення та всмоктування пожив­них речовин в шлунково-кишковому тракті для життєдіяльно­сті організму людини. Основні відомості про харчові продукти рослинного і тваринного походження, способи їх зберігання. Методи дослідження процесів травлення.

Будова ротової порожнини та травлення в ній. Будова та функції Зубів. Роль язика в перемішуванні їжі та сприйнятті її смаку. Склад та роль слини в травленні. Ковтання їжі, меха­нізм його здійснення. Будова та функції стравоходу.

Будова шлунка, травлення в ньому і нервово-гуморальна регуляція його діяльності. Склад шлункового соку, його роль у процесі травлення.

Будова тонкого кишечнику, травлення та всмоктування поживних речовин у ньому. Склад кишкового соку, секрети підшлункової залози і печінки, роль жовчного міхура.

Будова товстого кишечнику, травлення та всмоктування в ньому. Формування калових мас та виведення їх із організ­му. Роль мутуалістичних мікроорганізмів кишечнику (киш­кова паличка тощо) в забезпеченні травлення та синтезі біо­логічно активних речовин (вітаміни К та ВІ2 тощо). Гігієна травлення.

Вітаміни та їх роль в обміні речовин. Поняття про авітамінози, гіпо- та гіпервітамінози. Вміст та способи зберігання вітамінів і основних харчових продуктах. Норми харчування в залежності від вмісту необхідних організму речовин та витрат енергії. Лікувальне харчування.

Система органів виділення. Необхідність виділення з органі­зму продуктів обміну. Будова та функції органів сечовидільної системи: нирок, сечоводів, сечового міхура, сечовидільного каналу. Утворення сечі, регуляція сечоутворення і сечовиді­лення.

Профілактика захворювань сечовидільної системи.

Шкіра. Будова та функції шкіри. Похідні шкіри людини — волосся і нігті. Роль шкіри в теплорегуляції організму люди­ни. Гігієна шкіри. Профілактика захворювань шкіри.

Будова та функції чоловічої і жіночої статевих систем. Заплі­днення, розвиток зародка та плоду (вагітність). Генетичне ви­значення статі. Народження дитини, годування материнським молоком. Ріст та розвиток дитини (етапи новонародженості: грудний (немовля), ясельний, дошкільний та шкільний). Осо­бливості статевого дозрівання хлопчиків і дівчаток. Регуляція народжуваності. Можливі порушення перебігу вагітності, умови їх виникнення та профілактика.

Тривалість життя людини. Смерть як завершення індивіду­ального розвитку. Поняття про клінічну смерть.

Аналізатори (сенсорні системи), їх структура. Подразники та їх природа. Рецептори, органи чуття та їх значення.

Зоровий аналізатор. Будова і функції органів зору. Сприй­няття світла, кольору. Акомодація ока. Гігієна зору, запобі­гання його порушенням.

Аналізатор слуху. Будова та функції органів слуху (зовніш­нє, середнє та внутрішнє вухо). Сприйняття звуків. Гігієна слуху та запобігання його порушенням.

Органи дотику, нюху та смаку, будова органів чуття, сприй­мання ними відповідних подразнень, їх передача, аналіз.

Вища нервова діяльність як основа поведінки людини. Безу­мовні рефлекси та інстинкти. Утворення, види умовних реф­лексів, їх значення. Гальмування рефлексів та його значення для нормальної поведінки людини.

Відчуття. Сприйняття подразників як початковий етап пси­хічних процесів. Увага та її роль у сприйнятті інформації.

Перша і друга сигнальні системи. Фізіологічні основи мови. Прояви дії вищої нервової системи та їх значення: свідомість, мислення, емоції, мотивації, пам'ять (фізіологічна природа, види). Фізіологічні основи пам'яті та емоцій. Емоційні стреси та їх вплив на організм. Способи керування емоціями.

Основні типи вищої нервової системи. Психологічна індиві­дуальність людини. Нахили, інтереси, темперамент, характер. Здібності та обдарованість, їх виявлення та розвиток. Поняття про особистість. Біологічні та соціальні потреби людини, їх мотивація та роль у регуляції поведінки. Біологічна природа особистості. Поняття про характер. Вплив соціальних чинників та спадковості на формування особистості.

Сон. Характеристика сну і його фізіологічна природа.

Добовий ритм сон — неспання та його біологічне значення. Сновидіння. Гіпноз. Порушення нормального сну та його нас­лідки.

Людина і довкілля. Екологія людини та її значення для гар­монізації відносин людства та довкілля. Вплив екологічних факторів на організм людини. Біологічні основи адаптацій людини до зміни інтенсивності дії екологічних факторів. Ком­плексна дія екологічних факторів на організм людини та їх взаємодія. Біологічні адаптивні ритми людини (зовнішні та внутрішні), їх роль у забезпеченні здатності організму до під­тримування сталості внутрішнього середовища і пристосуван­ня до змін довкілля. Засоби підвищення адаптаційних можли­востей організму людини.

Діяльність людини як особливий екологічний фактор та її вплив на оточуюче природне середовище. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством. Шля­хи розв'язання екологічних проблем та захисту оточуючого природного середовища від забруднення. Екологічний моні­торинг.

Людина розумна як біологічний вид. Людина розумна (Ното «арієт) — біологічний вид. Критерії та структура виду. Поло­ження людини в системі органічного світу. Походження лю­дини. Антропогенез і його рушійні сили. Роль біологічних і соціальних факторів в історичному розвитку людини. Основні етапи історичного розвитку виду Людина розумна.