Програма з української мови

Фонетика і графіка.

Орфоепія і орфографія

Звуки мови. Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді і м'які, дзвінкі і глухі. Подовжені звуки.

Букви й інші графічні засоби. Алфавіт. Співвідношення зву­ків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ та буквосполучень дз, дзь, дж.

Склад. Наголос.

Ненаголошені голосні, їх вимова і позначення на письмі.

Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі. Упо­дібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголос­них. Чергування у — в, і — й.

Орфограма. Орфографічна помилка.

Правила вживання апострофа, м'якого знака. Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків. Написання слів іншомовного походження.

 

Будова слова, словотвір

і орфографія

Спільнокореневі слова і форми слова. Основа слова і закін­чення змінних слів. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення?

Найпоширеніші чергування голосних і приголосних звуків.

Вимова і написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-, пре-, при-, прі.

Змінювання і творення слів: Основні способи словотворен­ня в українській мові; Зміни приголосних при творенні слів.

Правопис складних і скяйднобйорочених слів.

Лексикологія і фразеологія.

Поняття про лексику. Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова. Пряме і переносне значення слів.

Синоніми, антоніми, омоніми.

Загальновживані слова. Діалектні та професійні слова. Запо­зичені слова.

Застарілі слова. Неологізми.

Поняття про фразеологізми. Фразеологізми в ролі членів речення.

 

Морфологія і орфографія

Поняття про самостійні та службові частини мови.

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменник: назви істот і неістот, за­гальні і власні назви.

Рід, число, відмінки іменників. Типи відмін іменників. Не­змінні іменники. Способи творення іменників.

Правопис відмінкових закінчень іменників.

Правопис найуживаніших суфіксів. Велика буква у власних назвах.

Прикметник як частина мови: загальне значення, морфо­логічні ознаки, синтаксична роль.

Якісні, відносні та присвійні прикметники. Повні і короткі форми прикметників. Ступені порівняння прикметників, їх утворення. Відмінювання прикметників. Способи творення прикметників.

Правопис відмінкових закінчень і найуживаніших суфіксів прикметників. Написання складних прикметників.

Числівник як частина мови: загальне значення, морфологі­чні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні (на озна­чення цілих чисел, дробових та збірних) і порядкові. Числів­ники прості і складні.

Відмінювання кількісних і порядкових числівників.

Правопис числівників.

Займенник як частина мови: загальне значення, морфоло­гічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників. Відмі­нювання займенників.

Правопис займенників.

Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологіч­ні ознаки, синтаксична роль. Неозначена форма дієслова. Види дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Часи дієслів. Дієслова І і II дієвідмін. Особа і число (в теперішньому і майбутньому часі). Безособові дієслова. Способи творення дієслів. Правопис дієслів.

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні і пасивні дієприкметники, їх творення. Відмінювання дієприкме­тників. Дієприкметниковий зворот.

Безособові дієслівні форми на -но,-то.

Правопис дієприкметників.

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне зна­чення, морфологічні ознаки і синтаксична роль. Дієприслів­ники недоконаного і доконаного виду, їх творення. Дієприслі­вниковий зворот.

Правопис дієприслівників.

Прислівник як частина мови: загальне значення, морфоло­гічні ознаки, синтаксична роль. Ступені порівняння прислів­ників. Способи їх творення.

Правопис прислівників.

Прийменник як службова частина мови. Непохідні і похідні прийменники.

Правопис прийменників разом, окремо і через дефіс.

Сполучник як службова частина мови. Сполучники суряд­ності і підрядності.

Правопис сполучників разом і окремо.

Частка як службова частина мови. Формотворчі, заперечні та модальні частки.

Написання часток бо, но, то, от, таки.

Не з різними частинами мови.

Вигук як частина мови.

Правопис вигуків.

 

Синтаксис і пунктуація

Словосполучення. Будова і типи словосполучень за спосо­бом вираження головного слова.

Просте речення. Види речень за метою висловлювання: роз­повідні, питальні, спонукальні. Окличні речення. Члени ре­чення (підмет і присудок; присудок простий і складений; до­даток, означення, обставини) і способи їх вираження. При­кладка як різновид означення. Порівняльний зворот.

Розділові знаки в кінці речення. Тире між підметом і прису­дком. Розділові знаки при прикладках і порівняльних зворотах.

Речення двоскладні і односкладні. Різновиди односкладних речень. Повні і неповні речення.

Тире в неповних реченнях.

Однорідні члени речення. Узагальнююче слово при однорі­дних членах речення. Однорідні й неоднорідні означення.

Розділові знаки при однорідних членах речення.

Звертання і вставні слова (словосполучення, речення). Роз­ділові знаки при них.

Відокремлені другорядні члени речення (в тому числі уточ­нюючі).

Розділові знаки при відокремлених членах.

Складне речення, його типи. Складносурядне сполучникове речення. Складнопідрядне речення із сполучниками і сполуч­ними словами. Основні види підрядних речень. Складне речен­ня з кількома підрядними.

Розділові знаки в складносурядному і складнопідрядному реченнях.

Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в без­сполучниковому реченні.

Складне речення з різними видами сполучникового і без­сполучникового зв'язку. Розділові знаки в ньому.

Пряма й непряма мова'. Цитата. Діалог.

Розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі.

Відомості про мовлення

Поняття про спілкування і мовлення. Ситуація спілкуван­ня: адресати (той, хто говорить чи пише) і адреса мовлення, мета й умови спілкування, повідомлення (висловлювання), його зміст і форма. Тема і основна думка висловлювання. Різ­новиди мовленнєвої діяльності: говоріння, писання, читан­ня, слухання. Основні вимоги до мовлення: змістовність, по­слідовність, багатство, точність, виразність, доречність, пра­вильність. Мовленнєві помилки.

Етика спілкування й етикет.

Поняття про текст. Поділ тексту на абзаци. Мовні засоби зв'язку речень у тексті.

Поняття про стилі мовлення: розмовний, науковий, худо­жній, офіційно-діловий і публіцистичний.

Поняття про типи мовлення: розповідь, опис, роздум.